Algemeen

Ooolijf Complementaire Geneeskunde, hierna te noemen ‘Ooolijf’, verleent u hierbij toegang tot ‘www.Ooolijf.nl’ en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsite van Ooolijf. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer.

Gebruik van deze internetsite

Hoewel Ooolijf tracht juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden, verstrekt Ooolijf expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Ooolijf garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten

Ooolijf, of de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ooolijf of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Ooolijf.

Beperkte aansprakelijkheid

Ooolijf spant zich in om de inhoud van www.Ooolijf.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op ‘www.Ooolijf.nl’ opgenomen hyperlinks naar websites kan Ooolijf nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.